Kościół katolicki wobec kremacji

KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Kościół katolicki oficjalnie zalegalizował kremację w Instrukcji Kongregacji Św. Officium z dnia 8 maja 1963 r. „O paleniu zwłok” (Paweł VI zniósł zakaz kremacji).

W odniesieniu do kremacji polski kościół katolicki długo zachowywał zachowawcze, a często nieprzychylne stanowisko, chociaż w polskim tłumaczeniu „Obrzędów Pogrzebowych”, zatwierdzonym przez 152 Konferencję Episkopatu Polski 29 kwietnia 1976 r. czytamy: „Tym, którzy wybrali spalenie swoich zwłok, należy udzielić pogrzebu chrześcijańskiego, chyba że na pewno wiadomo, iż podjęli oni tę decyzję z motywów przeciwnych zasadom wiary chrześcijańskiej.”

Stanowisko to potwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II w 1983 r.: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”.(Kanon 1176 par.3). Kanon ten stanowi również podstawę w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, którego treść wskazuje, że instytucja kościelna w żaden nie popiera kremacji zmarłych, a jedynie ją toleruje. Wedle argumentów zawartych w Katechizmie, tradycyjny pochówek ciała, jego grzebanie w ziemi jest wyrazem miłosierdzia, miłości i szacunku do świątyni zamieszkiwanej przez Ducha Św.

Cytat dobrze ilustrujący zalecenia dotyczące pochówku zmarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego, potwierdza, iż: „Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała” (s. 2301).

Polscy kościelni hierarchowie, jakby niejako w sprzeczności z przyjętym w Kościele kanonem, podkreślają, że wielowiekowa tradycja chrześcijańska, a także nasza kultura narodowa, przejawia się "w modlitewnym czuwaniu przy zmarłym, a zwłaszcza w religijnej ceremonii pogrzebowej, podczas której modlimy się przy trumnie z ciałem osoby zmarłej, sprawujemy Mszę Świętą oraz uczestniczymy w obrzędzie ostatniego pożegnania".

List pasterski Episkopatu Polski z 2009 r.

W wypadku kremacji ostatnie pożegnanie z udziałem rodziny i wspólnoty odbywa się przed spopieleniem ciała. Episkopat Polski zajął się tą sprawą w czerwcu 2009 roku. W dokumencie, który przyjął, widnieje zapis: „Jeśli ciało zmarłego będzie skremowane, obrzędy pogrzebowe z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej powinny być odprawione przed kremacją (…) po kremacji urnę należy złożyć w grobie lub w specjalnym kolumbarium, czemu towarzyszyć powinna jedynie najbliższa rodzina.”

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku do ciała ludzkiego

i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji z 2011 r.

Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Tradycje pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księdze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu (Katowice 19911, 20012).

Kiedy jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną.

Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Święta pogrzebowa i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym złożeniu urny w grobie może przewodniczyć kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach.

W październiku 2011 roku weszły w życie zmiany dotyczące pochówku urn. Zwyczaje pogrzebowe uległy modyfikacji, ponieważ msza pogrzebowa musi się odbyć jeszcze przed spopieleniem zmarłego. Nowe przepisy przewidują, że ciało podczas mszy musi znajdować się w trumnie. Dopiero po ceremonii pożegnania w kościele można ciało zmarłego poddać kremacji.

Dodaj komentarz